Każdy z nas od czasu do czasu musi odwiedzić lekarza. Od pewnego czasu podmioty lecznicze używają elektronicznego systemu e-WUŚ do potwierdzania prawa do udzielanych przez nich świadczeń. Aby e-WUŚ nie odmówił nam prawa do bezpłatnej wizyty lekarskiej musimy być ubezpieczeni. Na czym to polega? Sprawdź.

Kto ma prawo do ubezpieczeń?

Aby być ubezpieczonym należy posiadać do tego prawo, czyli inaczej posiadać tytuł do ubezpieczenia. Tytułem takim jest m. in.:

1) stosunek pracy,

2) umowa zlecenie,

3) działalność gospodarcza,

4) status emeryta lub rencisty,

5) działalność rolnicza,

6) urlop wychowawczy,

7) status bezrobotnego lub studenta,

8) pobieranie zasiłku stałego z pomocy społecznej lub świadczenia pielęgnacyjnego,

9) status członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Na wyjaśnienie zasługuje ostatni z wymienionych punktów – status członka rodziny. Z tego tytułu ubezpieczenie przysługuje tylko w przypadku braku innych możliwości. Członek rodziny oraz osoba, która go zgłasza do ubezpieczeń jako jedyni nie ponoszą w związku z tym żadnych kosztów. Pozostałe osoby muszą opłacać comiesięczną składkę lub dokonuje tego za nich płatnik, który zgłasza ich do ubezpieczenia.

Kto jest płatnikiem?

Płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne (w portalu Kapitalni.org więcej na jego temat) jest podmiot, który nas zatrudnia bądź wypłaca świadczenia. Dla pracownika lub zleceniobiorcy będzie to zakład pracy, dla emeryta lub rencisty – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dla działalności gospodarczej – przedsiębiorca prowadzący taką działalność. Składki wymienionych osób finansują one same. Płatnik występuje tu tylko w roli pośrednika pomiędzy ubezpieczonym, a ZUS, do którego trafiają składki. W przypadku osób  bezrobotnych, które nie pobierają zasiłku, składki płaci Powiatowy Urząd Pracy, za osobę na świadczeniu pielęgnacyjnym – ośrodek pomocy społecznej, za studenta zaś – uczelnia. Odrębną kategorią ubezpieczonych są osoby przebywające na urlopach wychowawczych. Składkę za te osoby za pośrednictwem płatnika opłaca budżet państwa.

Jakie dokumenty?

Aby system e-WUŚ wyświetlał nasze nazwisko na zielono, a tym samym, aby mieć prawo do świadczeń zdrowotnych, musimy być zgłoszeni do ubezpieczenia. Każdy płatnik zrobi to za nas automatycznie, od początku obowiązywania naszego tytułu do ubezpieczenia. Konieczne jest tylko podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania. Dane te są wysyłane elektronicznie do ZUS.

Dokumenty używane w celu zgłoszenia to druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Pierwszy obejmuje zgłoszenie również do innych ubezpieczeń, drugi – tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.