Regulacje i umowy

Sprzedaż pojazdu – wymogi prawne

Umowa kupna sprzedaży samochodu: https://kapitalni.org/pl/artykuly/wzor-przykladowej-umowy-kupna-sprzedazy-samochodu,73,374 jest jedną z częściej zawieranych spośród wszystkich umów sprzedaży. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego umowa sprzedaży pojazdu może zostać zawarta pisemnie lub ustnie. Oczywiście zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy w formie pisemnej, gdyż z umowy ustnej łatwo się wycofać, a druga strona wówczas nie ma jak udowodnić, że umowa o określonej treści została zawarta.

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

W umowie sprzedaży pojazdu powinny się znaleźć takie zapisy, jak:

*data i miejsce zawarcia umowy;

*określenie stron umowy – pełne dane kupującego i sprzedawcy.

Jeżeli kupujący/sprzedawca jest osobą prawną należy podać: nazwę spółki, numer KRS, REGON, NIP.

Z kolei w przypadku, gdy kupujący i sprzedawca jest osobą fizyczną należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego;

*określenie przedmiotu umowy – szczegółowe opisanie sprzedawanego pojazdu.

W tym miejscu należy podać: markę i model sprzedawanego pojazdu, jego numer rejestracyjny, VIN, datę produkcji i datę pierwszej rejestracji. Ponadto można wskazać, gdzie i kiedy pojazd zostanie przekazany kupującemu przez sprzedawcę.

* wskazanie ceny, którą kupujący będzie zobowiązany zapłacić sprzedawcy;

Powinna zostać tutaj wskazana wysokość ceny, a także określenie czy wskazana kwota jest kwotą netto, czy brutto. Dodatkowo należy określić sposób przekazania wynagrodzenia, czy nastąpi ono osobiście ( z ręki do ręki), czy na rachunek bankowy i w jakim terminie. Jeżeli przelew nastąpi na rachunek bankowy należy wskazać numer rachunku bankowego.

*oświadczenie kupującego i sprzedawcy, co do stanu technicznego pojazdu;

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i wskazuje, że nie wnosi zastrzeżeń (jeżeli jednak są jakieś zastrzeżenia, to należy je opisać). Z kolei sprzedawca oświadcza, że pojazd nie posiada wad, a jeżeli są wady, to wskazuje jakie;

* podpisy sprzedawcy i kupującego.

Obowiązki stron związane ze sprzedażą pojazdu.

Zawarcie umowy sprzedaży pojazdu nie jest ostatnią czynnością, którą powinny dokonać strony umowy.

Sprzedawca powinien:

*zgłosić sprzedaż swojego pojazdu w wydziale komunikacji;

*zgłosić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym miał wykupioną polisę ubezpieczeniową, fakt sprzedaży pojazdu. Powinien to zrobić w ciągu maksymalnie 14 dni, od dnia podpisania umowy sprzedaży

* wydać kupującemu dokumenty związane z pojazdem: kartę pojazdu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC;

Kupujący powinien:

*zgłosić fakt zakupu pojazdu w urzędzie skarbowym i wydziale komunikacji;

* zastanowić się czy będzie wypowiadał dotychczasowe OC pojazdu, czy będzie kontynuował dotychczasową polisę do końca jej obowiązywania.

Polecane posty